History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Episode 4: Horned Sturgeon Story
Clean
September 25, 2011 08:48 PM PDT
itunes pic

To read Jones' Texts on Google Books:
http://books.google.com/books?id=SaEiAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Ojibwa+Texts&hl=en&ei=DPN_TtjNO8TbgQfsrug0&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
It's on Page 288, and 289.

Journal Of the Early Americas:
http://www.journaloftheearlyamericas.com/

Here's My Cleaned Up Version:

Ningoding Anishinaabeg giipooziwag nandawaabamaawaad Namewan
Anitiin odaayaanaawan miish awaa'igan izhaawag.
Mii idash inaabiwaad anaamiindim ayaapii owaabamaawaan namewan.
Mii I'iw bazhiba'awaad namewan.
Ningoding bezhik anishinaabe madwe-giigido “HO nashke goshaa izhinaagozid wa'aw name!
Wadakani indigo moosok izhinaagozid Wadakani”
Mii Dash gakina giibi-izhaawaad jimaanan jiwabamaawaad izhinaagozid
“Geget Wadakani!” ikidowag. “Mii sa Manidoo Name!”
Mii dash zagaswaawaad, asemaan gaye giiasewaad nibikaang.
Gaye ishkwaa Sagaswaawaad ingoji giianiizhaawag.
Bezhig idash jimaan miinawaa Gii-izhaawag minawaa owaabamaawan. Mii I'iw izhi-odaapinang Odanit a'aw anishinaabe Ogii-pazhiba'awaan ini'iw namewan. Apii Idash mwa'kibwinnat (end note 20) mii'iw wabaamaad migiziwan Agokanid imaa name oshtigwaaning.
Mii dash giikichibaapiwaad gakina anishinaabeg.

And A Link To My Bagpipe Podcast:
http://wetootwaag.podomatic.com/